เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท มีต ยัวส์ ซิกซ์ จำกัด ("Mysix") เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560123322 เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบนเว็บไซต์ www.meetyoursix.com (“แพลตฟอร์ม”) โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป

Mysix ไม่ใช่ตัวแทนการให้บริการและไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอ การกำหนดหรือควบคุมราคาที่คุณอาจค้นหาพบบนและ/หรือจองผ่านแพลตฟอร์มของ Mysix

1. การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานโดยรอบคอบและถี่ถ้วน เงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดด้านล่าง ("เงื่อนไขการให้บริการ") นโยบายความเป็นส่วนตัว ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพัน Mysix และคุณ

คุณทราบว่า Mysix ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับลงประกาศออนไลน์ของผู้ใช้ที่ทำการส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และด้วยการคลิ๊ก "ฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน" คุณได้ยอมรับว่า (1) คุณเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง (2) คุณมีอำนาจที่จะเป็นคู่สัญญาของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (3) คุณอนุญาตให้มีการโอนชำระค่าบริการต่างๆ ที่ร้องขอผ่านการใช้งานบนแพลตฟอร์ม (4) คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานและเอกสารทั้งหมดบนแพลตฟอร์มนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดข้างต้น คุณจะไม่กดยืนยันการยอมรับดังกล่าวซึ่งคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม ดังนั้นหากคุณไม่เห็นด้วย กรุณาหยุดการเข้าชมหรือมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มนี้โดยทันที

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

Mysix ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานได้ทุกเมื่อด้วยดุลยพินิจของ Mysix แต่เพียงผู้เดียว และ Mysix จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานบนแพลตฟอร์มโดยทันที หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน ณ ปัจจุบันหรือเงื่อนไขการใช้งานในอนาคต กรุณาหยุดการเข้าชมหรือมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มนี้โดยทันที

3. การอนุญาตให้เข้าถึงแพลตฟอร์ม

Mysix ให้การอนุญาตแบบไม่ผูกขาด เป็นการส่วนตัวไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น และสามารถเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อให้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้เครื่องมือค้นหาบนแพลตฟอร์ม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดสนทนาบนแพลตฟอร์ม แค่ (1) คุณจะไม่คัดลอก เผยแพร่หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mysix (2) คุณจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโดยไม่จำเป็นต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของ Mysix (3) คุณจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (4) คุณจะไม่แทรกแซงการให้บริการของ Mysix ที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย (5) คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการและกฎหมายของประเทศไทย

4. การเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์ม

การใช้งานบนแพลตฟอร์มใช้ได้เฉพาะกับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นบุคคลที่สามารถมีผลผูกพันทางสัญญาภายใต้กฎหมายได้

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนสมาชิก หากต้องการเพียงเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม แต่หากคุณต้องการเข้าถึงการใช้งานบนแพลตฟอร์มบางอย่าง คุณต้องลงทะเบียนสมาชิกสร้างบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวที่มีรหัสผ่านป้องกันบุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของคุณ โดยคุณยินยอมให้ข้อมูล Mysix ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัว นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวโดยใช้บัญชี Facebook ที่มีอยู่และข้อมูลส่วนตัวเพียงเข้าสู่ระบบ คุณยอมรับว่าคุณจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แก่ Mysix คุณอาจต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหากคุณให้บิดเบือนข้อมูลที่มอบให้ Mysix

คุณมีหน้าที่จะดูแลปกป้องรหัสผ่านทุกเมื่อ คุณจะรับผิดชอบทุกการกระทำที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มผ่านบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวของคุณ และคุณมีหน้าที่แจ้งต่อ Mysix โดยทันทีที่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ Mysix เนื่องจากการใช้งานที่เกิดขึ้นโดยบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ

5. ข้อห้ามสำหรับเนื้อหาบางอย่างบนแพลตฟอร์ม

คุณจะไม่อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ แจกจ่ายหรืออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูล อันมีลักษณะสื่อถึงความรุนแรง การหมิ่นประมาท การคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติ ประเด็นอ่อนไหวอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการละเมิดกฎหมายใดๆ

คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่อัพโหลดผ่านบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดก็ตาม

หากคุณกระทำการตามที่กล่าวไปข้างต้น Mysix อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ตามดุลยพินิจของ Mysix แต่เพียงผู้เดียว (1) ยกเลิกการกระทำของคุณ (2) จำกัดสิทธิบางอย่างในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ (3) ระงับบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ

หากคุณพบการกระทำใดบนแพลตฟอร์มที่ไม่เหมาะสม สามารถติดต่อ Mysix ได้โดยตรง

6. สิทธิในความเป็นเจ้าของของคุณ

คุณมีสิทธิในความเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาที่มอบให้ Mysix คุณได้ให้การอนุญาตแบบถาวร ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนมือต่อได้ ต่อ Mysix เพื่อการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ปรับรูปแบบ ดำเนินการต่างๆภายใต้รูปแบบธุรกิจของ Mysix การอนุญาตข้างต้นจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณล้างหรือลบข้อมูลดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม

7. การปฏิเสธความรับผิด

Mysix ไม่รับรองข้อมูลเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และ Mysix ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนื้อหาที่บนแพลตฟอร์มที่มาจากบุคคลที่สาม คุณรับทราบและเข้าใจว่าเมื่อคุณใช้บริการบนแพลตฟอร์ม คุณจะได้รับข้อมูลเนื้อหาบนแพลตฟอร์มที่มาจากหลายแหล่งที่มาและ Mysix จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความปลอดภัยหรือสิทธิในทางทรัพย์สินปัญญา

8. สิทธิในทรัพย์สินปัญญาของ Mysix

คุณยอมรับว่า แพลตฟอร์มรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลซอฟต์แวร์ โดเมน สคริปต์ กราฟิก รูปภาพ วีดีโอ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการและโลโก้ เป็นเจ้าของโดย Mysix คุณจะไม่ทำซ้ำ แสดง แจกจ่าย ดัดแปลงให้เหมาะสม เปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบใหม่ และใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และที่มิใช่เชิงพาณิชย์ในลักษณะใดๆ ในเนื้อหาใดๆ หรือทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินของ Mysix

9. นโยบายการคืนเงิน

การซื้อขายสินค้าและบริการของคุณกับบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้

10. นโยบายการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการให้บริการของบุคคลที่สาม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการให้บริการของบุคคลที่สามได้ตามเงื่อนไขที่ Mysix กำหนดโดยเงื่อนไขดังกล่าวคุณจะได้รับเมื่อดำเนินการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

11. การดัดแปลงหรือยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม

Mysix ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการบนแพลตฟอร์มเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของ Mysix แต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่า Mysix จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม

12. การยกเลิกสัญญา

คุณรับทราบและยอมรับว่า Mysix มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการยกเลิกข้อตกลงของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือ สามารถลบ ยุติ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวของคุณและการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ส่งผลให้ต้องมีความรับผิดต่อคุณแต่ประการใด

คุณอาจยกเลิกการใช้บริการบนแพลตฟอร์มได้โดยการระงับการใช้บริการบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวกับ Mysix โดยตรง

13. ผลของการยกเลิกสัญญา

เมื่อมีการยกเลิกสัญญา สิทธิในการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการซื้อการบริการจากบุคคลที่สาม โบนัสจูงใจ ส่วนลดต่างๆ จะสิ้นสุดลงอัตโนมัติ

14. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

คุณยอมรับว่าการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆที่คุณอาจมีกับ Mysix จะบังคับใช้โดยกฎหมายประเทศไทย

15. เงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด

เงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดรวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายเพิ่มเติมทั้งหมดที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ Mysix หากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตกเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือในเงื่อนไขการใช้งานซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่